GOLF CLUB SEMILY

NECHTE SE VTÁHNOUT DO HISTORIE ČESKÉHO GOLFU...

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU GCS 2019

která se bude konat v sobotu 30. března 2019 od 14.00 hodin v Pivovarské restauraci v Semilech /"U Bernarda"/

Program:

1) Zahájení – schválení programu VH
2) Volba zapisovatele, ověřovatelů zápisu a skrutátorů
3) Návrh na změnu stanov GCS (oprava a doplnění formálních nedostatků )
4) Zpráva o činnosti GCS za rok 2018
5) Zpráva o činnosti STK za rok 2018 a výhled na rok 2019
6) Zpráva o hospodaření za rok 2018
7) Zpráva revizní komise
8) Návrh rozpočtu GCS na rok 2019
9) Návrh poplatků a příspěvků na rok 2020
10) Diskuze / Různé
11) Kontrola zápisu z VH – usnesení
12) Závěr

POZVÁNKA (pdf )

Právo podílet se na rozhodování Valné hromady členů GCS, tj. uplatňovat hlasovací právo, má každý člen GCS dovršením osmnáctého roku věku. Zastoupení člena na VH, na základě plné moci, není možné.

Výbor GCS s předstihem informuje o návrhu změn (oprava a doplnění formálních nedostatků ) stanov GCS. Žádáme členy klubu o případné připomínky, které mohou zasílat na klubový e.mail (gcs@outlook.cz ), nejpozději však do 20. 3. 2019 tak, aby je bylo možné posoudit a případně zapracovat do návrhu. Na návrhy po tomto termínu nebude brán zřetel.

Verze s revizemi (s vyznačenými úpravami )
Verze finální (konečné znění stanov se zapracovanými úpravami )

Ing. Tomáš Kraus, prezident GCS


---

Bezprostředně po ukončení VH (od 16:00 ) proběhne seminář, který bude zaměřen hlavně na změny pravidel a jejich praktické aplikaci. Seminář v tempu besedy povede PhDr. Luboš Klikar.

NAŠI PARTNEŘI